100%

แบบลงทะเบียนเข้าฟังโครงการเสวนาวิชาการ 

“กทม.ที่ใช่และชอบของประชาชน”


วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Questions marked with a * are required
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
เดินทางมาจากจังหวัด 
เขต/ อำเภอ
อัพโหลดรูป ผลตรวจ ATK (ไม่น้อยกว่า 72 ชัวโมง ก่อนวันงาน)
Powered by QuestionPro