14%

 แบบสอบถาม  (จังหวัดนครราชสีมา)

Questions marked with a * are required
คำชี้แจง     

          รัฐบาลไทยโดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกับ  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)  โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เร่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นของประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการ “สำรวจข้อมูลสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวมของประเทศไทย”  มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเริ่มต้นจาก 15 จังหวัดนำร่อง และมีแผนจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศต่อไป  
          โครงการสำรวจข้อมูลฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งข้อมูลที่ท่านได้ทำการตอบคำถามในแบบสำรวจชุดนี้จะถือเป็นความลับ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น สำหรับการเผยแพร่ผลการสำรวจนั้นจะเป็นการเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวมเท่านั้น 
          ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความเป็นจริงในครั้งนี้ 

 
 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

 
หมายเหตุ  :  “ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้อ่านคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วและยินดีเข้าร่วมการวิจัย”
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป
1. เพศสภาพ
2. อายุ
3. ปัจจุบันท่านมีลักษณะใดบ้าง (โปรดระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, 2564 
4. ศาสนา
5. สภานภาพสมรส
6. การศึกษา
7. อาชีพ
8. รายได้
Powered by QuestionPro